It’s Wendy Shay On the beat
And they call me Eugene (haa)
Oh yea yea eh
What Else
It’s M.O.G baby
Haba!
Rockstar
Rufftown records

[Verse 1 – Wendy Shay]
Today you see my glory
But you don’t even know my story
You no see my journey
So why you counting my money?
In Ghana when God bless you o

Dem dey try demma best to kill you
Why you want me to die
You don’t know say I be God’s child
Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi
Mesre wo o
Mi su fre wo o
Mesre wo o
Papa eeei
Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi
Ejanka ja Nyame ni w)
Wuna wut)nko na wu enda
Enye wuna wu ji Daniel ebr3 na wuda dzata buo 3mu

Mi fre woa ji mi su o and deliver me from danger
In Ghana when God bless you o
Dem dey try demma best to kill you
Why you want me to die
You don’t know say I be God’s child

[Chorus]
Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi
Mesre wo o
Mi su fre wo o
Mesre wo o
Papa eeei
Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

[Verse 2 – Kuami Eugene]
Dea y3 nim a ni pull him down
Enti obia tsini kor p3 visa
Etor debia na mi huwre ahu
Bebia mi fri dea yen p3 nipa
Stabbing you at the back na wo sre wanim
)wea w) si y3b3 di d3n y3b3 di nkunim
No matter what them go do we were born to win
I wonder why mi do wo na wo sei mi din
Eei efie beyiye shishi-shi
Ene mu a wea ebe y3 yie

Anaa mi da ni Bandana
So when dem talk I go Shatta
Cos my country’s kantata
Dey make the people dey hala eei
Anaa mi da ni Bandana
So when dem talk I go Shatta
Cos my country’s kantata
Dey make the people dey hala eei

[Chorus – Wendy Shay]
Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi
Mesre wo o
Mi su fre wo o
Mesre wo o
Papa eeei
Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

[Verse 3 – Sarkodie]
What else? Huh!
B)ni b3n na ma y3 m)?
Misre mi Nyankop)n s3 w)nfa m) b)ni ts3 m)
Twedeap)n na watse mi nti I no dey fear devil
)tanfu ni tu mi su saa minim s3 woa w)b3 ku
Mi sh3 asi y3si mi ti br)fu nti mi dea mi nka h)
Ghana hayia na m3 hitti nti mi mre b3 pahu
Ma ku ji BET, MTV nsu ab3 ka hu
Afei y3nk) ka na mi entia y3se bosum apahu ah
Enie bosum a wudas) tai matsi ei
B) m) din bra UTV na mi hw3 w)nim
Nie mipe s3 mi ka tsr3 mi nua num Ghanafuo ei
Obi b) m) din a m)nbua nu na w)nkor nenim

Na w) ny)nku da na w)da
Anka w)nua ni mia, ena anka biibi nia
Anka w)b3 tai matsi s3 wu nua obaa bi ware mia
But today be today mi nua ba Wendy Shay
Eka )tanfua anka daa w) twe mini cooper
Nensu dea Nyame p3 nu na ebe be m)
S3 Nyankup)n s3 Range a enua na w)b3 dem)
Nia nipa bey3 bia mema obia bu wa b3m)
Asuatsinu eb)b) s3 den a w) b3 fam)

[Chorus – Wendy Shay]
Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi
Mesre wo o
Mi su fre wo o
Mesre wo o
Papa eeei
Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

It’s M.O.G Baby

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here